6 meningar med ”järnvägar”

Exempel på meningar och fraser med ordet järnvägar och andra ord som härrör från det.

Ny teknik, som ångbåtar och järnvägar, hade lett till det som historiker kallar transportrevolutionen.
Vid mitten av århundradet började man bygga järnvägar och ivriga investerare bildade snabbt flera järnvägsbolag.
Snart korsade både järnvägar och kanaler delstaterna och skapade en transportinfrastruktur som gav bränsle åt den amerikanska handelns tillväxt.
Med billiga och snabba järnvägar och ångbåtar kunde maten inte bara färdas hundratals eller till och med tusentals kilometer från platsen där den odlades eller fångades till platsen där den konsumerades, utan även själva den dagliga kosten genomgick djupgående förändringar.
I stället för att försöka bygga ut landets infrastruktur direkt delade Qajarstaten ut "koncessioner" till europeiska banker, företag och enskilda personer för att bygga järnvägar, utfärda sedlar och, i ett ökänt fall, monopolisera produktion och försäljning av tobak.
Interna tullar ska avskaffas; den framtida kongressen ska lagstifta om sjöfart, handel, järnvägar etcetera.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022