7 meningar med ”ämnen”

Exempel på meningar och fraser med ordet ämnen och andra ord som härrör från det.

Under inverkan av alkaloider och stimulerande ämnen försvinner alla frustrationer, minnet och klarheten om livsmålen försvinner och verkligheten undviks i hög grad.
Konsumtion av alkaloider och stimulerande ämnen är numera mycket vanligt. Konsekvenserna är ofta dödliga och hotar både missbrukarens och samhällets säkerhet.
De irriterande ämnen och gaser som följer med kolmonoxiden från cigaretten, t.ex. lustgas, myrsyra och cyanväte, fenoler och formaldehyd, är ansvariga för de tillstånd som passiva rökare kan drabbas av.
Men det finns andra ämnen som är avgörande för att få igång det nervsystem som skiljer oss från andra djur. Det räcker med att nämna serotonin, som spelar en viktig roll för sinnesintryck, värmereglering och sömnstart.
Tillsatser är ämnen som tillsätts i livsmedel för att ge dem färg, smak eller konservering.
Hallucinogener är en grupp ämnen som kan förändra medvetandet genom att framkalla olika typer av visuella, olfaktoriska, taktila, akustiska, gustatoriska eller kinestetiska hallucinationer.
Fetter är organiska ämnen som är olösliga i vatten, men lösliga i organiska lösningsmedel som eter, kloroform och bensen.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022